มาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการ

service1

1. กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

2. กลุ่มนโยบายและแผน

Slideไไไ1
Slideไไไ2

3. กลุ่มบริหารงานบุคคล

4. กลุ่มอำนวยการ

การขอหนงสอยนยอมการหกเงนเดอน

5. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

p5 1
p5 2

6. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

destfilename 0
destfilename 1
destfilename 2

7. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (DLICT)

itec

7. กลุ่มตรวจสอบภายใน