สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 :: Pathumthani Primary Educational Service Area Office 2

ข่าวกิจกรรม สพป.ปท 2

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

  • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (1) (2)
  • ประกาศที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (1) (2) (3)
  • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (1) (2)
  • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (1) (2)

ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด

การพัฒนากระบวนการบริหาร A2CARE ส่งเสริมการอ่านการเขียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

|