คู่มือประชาชน

คมอ
เรื่อง/กระบวนงานดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558ดาวน์โหลดเอกสาร
1. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวดาวน์โหลดเอกสาร
2. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนขององค์กรวิชาชีพดาวน์โหลดเอกสาร
3. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิของบุคคล(กรณีไม่เกิน 50 คน)ดาวน์โหลดเอกสาร
4. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิของบุคคล(กรณีตั้งแต่ 50   คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 100 คน)ดาวน์โหลดเอกสาร
5. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน(กรณีจดทะเบียนในประเทศไทย)ดาวน์โหลดเอกสาร
6. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน(กรณีมิได้จดทะเบียนในประเทศไทย ผู้เรียนไม่เกิน 50 คน)ดาวน์โหลดเอกสาร
7. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน(กรณีมิได้จดทะเบียนในประเทศไทยมีผู้เรียนตั้งแต่ 50   คนแต่ไม่เกิน 100 คน)ดาวน์โหลดเอกสาร
ptt2 3