ผู้บริหาร สพป.ปท.2

นายคำโพธิ์ บุญสิงห์
ผู้อำนวยการ สพป.ปทุมธานี เขต 2
โทรศัพท์ : 061-413-3425
E-Mail : khampo@ptt2.go.th

                                                                                                 
นายสุริยา ทองบุญมา
รองผู้อำนวยการ สพป.ปทุมธานี เขต 2
โทรศัพท์ : 080-760-9174
E-mail :  suriya.t004@gmail.com
  
R5.jpg นายเทอดเกียรติ ยามโสภา
รองผู้อำนวยการ สพป.ปทุมธานี เขต 2
โทรศัพท์ : 083-4236987
E-Mail : yamsopa999@gmail.com
นางสาวสุพิชสิริ ถิรวัฒนาพงศ์
รองผู้อำนวยการ สพป.ปทุมธานี เขต 2
โทรศัพท์ : 095-6345699
E-mail :  supitsiri.p@gmail.com
นางพัชรี เรืองรุ่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
โทรศัพท์  :  089-5148444
E-mail  :  pacharee.rue@ptt2.go.th
p pui2
                                                                                                          
นางณัฐกานต์ หล่ายเจ็ด
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
โทรศัพท์  :  089-5112557
E-Mail  :  rungkan22@hotmail.com
ผองกลมพฒ
  
 นายอรรถพงษ์ สุขสมนิตย์
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
โทรศัพท์  :  080-8127667
E-Mail  :  suksomnit@yahoo.com
p ake
  
 นางสาวไอลดา คล้ายสำริด
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
โทรศัพท์  : 
E-Mail  : 
 IRADA
  
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์ : –
E-Mail : –
  
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทรศัพท์ : –
E-Mail : –
ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
โทรศัพท์  :  –
E-Mail  :  –
  
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
โทรศัพท์ : –
E-Mail : –
      
 ผู้อำนวยการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทรศัพท์ : –
E-Mail : –
ptt2 3