ประวัติการก่อตั้งสำนักงาน

ประวัติการก่อตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง ศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งอยู่ภายในโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร เลขที่ 99 หมู่ที่ 16 ถนนวิภาวดีรังสิต ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 เป็นเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งมีเขตบริการการศึกษา 3 อำเภอ คือ อำเภอลำลูกกา อำเภอธัญบุรี และอำเภอหนองเสือประกาศแบ่งส่วนราชการใน สพป.และ สพม. 


    ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2553 และการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ.2553

สาระสำคัญ

 1. การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2553
  • 1.1 ยกเลิกประกาศประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ผ่านมาทั้งหมด
  • 1.2 กำหนดอำนาจหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษา ธิการ พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม
  • 1.3 แบ่งส่วนราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 7 ส่วนราชการ
   • 1.3.1. กลุ่มอำนวยการ พร้อมกำหนดอำนาจหน้าที่
   • 1.3.2. กลุ่มบริหารบุคคล พร้อมกำหนดอำนาจหน้าที่
   • 1.3.3. กลุ่มนโยบายและแผน พร้อมกำหนดอำนาจหน้าที่
   • 1.3.4. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมกำหนดอำนาจหน้าที่
   • 1.3.5. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมกำหนดอำนาจหน้าที่
   • 1.3.6. กลุ่มบริหารงานการเงินและทรัพย์สิน พร้อมกำหนดอำนาจหน้าที่
   • 1.3.7. กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน พร้อมกำหนดอำนาจหน้าที่
  • 1.4 มีผลนับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (14 กันยายน 2553)
 2. การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ.2553
  • 2.1 ยกเลิกประกาศประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ผ่านมาทั้งหมด
  • 2.2 กำหนดอำนาจหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษา ธิการ พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม
  • 2.3 แบ่งส่วนราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 6 ส่วนราชการ
   • 2.3.1. กลุ่มอำนวยการ พร้อมกำหนดอำนาจหน้าที่
   • 2.3.2. กลุ่มบริหารบุคคล พร้อมกำหนดอำนาจหน้าที่
   • 2.3.3. กลุ่มนโยบายและแผน พร้อมกำหนดอำนาจหน้าที่
   • 2.3.4. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมกำหนดอำนาจหน้าที่
   • 2.3.5. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมกำหนดอำนาจหน้าที่
   • 2.3.6. กลุ่มบริหารงานการเงินและทรัพย์สิน พร้อมกำหนดอำนาจหน้าที่
  • 2.4 มีผลนับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (14 กันยายน 2553)

แบ่งส่วนราชการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/E/109/40.PDF (ราชกิจจาฯ)

http://www.sobkroo.com/img_news/file/A29389875.pdf (สอบครู)

แบ่งส่วนราชการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/E/109/34.PDF (ราชกิจจาฯ)

http://www.sobkroo.com/img_news/file/A29395977.pdf (สอบครู)