สพป.ปทุมธานี เขต 2 เสริมความรู้นโยบาย No Gift Policy และประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้ “นโยบาย No Gift Policy” และประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐและแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสพป.ปทุมธานี เขต 2 ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสพป.ปทุมธานี เขต 2 (เขตสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อให้ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในสพป.ปทุมธานี เขต 2 รวม 112 คน
มีความรู้ ความเข้าใจ “นโยบาย
No Gift Policy” ประมวลจริยธรรมของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม คุณธรรม
จริยธรรมของวิชาชีพ สามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และแนวทางกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
โดยมีนายประยุทธ ศรีบุญเรือง ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นวิทยากรให้ความรู้

ติดต่อเรา