บุคลากร กลุ่มอำนวยการ

07
06
09  10

นายพงษ์เอก สิงห์น้อย
ช่างไม้
63

60

นายจินดา แย้มเนตร
ช่างปูน

นางสวาท ขวัญสัมฤทธิ์
พนักงานทำความสะอาด

นายพงศ์สวัสดิ์ พรมนันท์
พนักงานทำความสะอาด

นางสาวปนัดดา นิลเอี่ยม
เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ