บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน

อรรถพงศ์ สุขสมนิตย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
เสมอใจ ธิไชย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
อรณิช ลีลาไว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นภัสนันท์ ปิติภัทรชัยพงศ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญ
ศศิกานต์ พวงทอง
เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน
ติดต่อเรา