แผนบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ที่ หน่วยงานแผนฯ
1สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2ส่วนที่ 1 : การบริหารจัดการโรงเรียน
ส่วนที่ 2 : แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนฯ
ที่โรงเรียนอำเภอแผนฯ
1กลางคลองสิบลำลูกกา
2เจริญดีวิทยาลำลูกกา
3ชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมลำลูกกา
4ชุมชนวัดทำเลทองลำลูกกา
5ร่วมจิตประสาทลำลูกกา
6ร่วมใจประสิทธิ์ลำลูกกา
7รวมราษฎร์สามัคคีลำลูกกา
8วัดกลางคลองสี่ลำลูกกา
9วัดเกตุประภาลำลูกกา
10วัดคลองชันลำลูกกา
11วัดแจ้งลําหินลำลูกกา
12วัดชัยมังคลารามลำลูกกา
13วัดดอนใหญ่ลำลูกกา
14วัดทศทิศลำลูกกา
15วัดธัญญะผลลำลูกกา
16วัดนิเทศน์ลำลูกกา
17วัดประชุมราษฏร์ลำลูกกา
18วัดประยูรธรรมารามลำลูกกา
19วัดปัญจทายิกาวาสลำลูกกา
20วัดพิรุณศาสตร์ลำลูกกา
21วัดพืชอุดมลำลูกกา
22วัดโพสพผลเจริญลำลูกกา
23วัดมงคลรัตน์ลำลูกกา
24วัดลาดสนุ่นลำลูกกา
25วัดลานนาลำลูกกา
26วัดสมุหราษฎร์บํารุงลำลูกกา
27วัดสุวรรณลำลูกกา
28วัดโสภณารามลำลูกกา
29วัดอดิศรลำลูกกา
30สหราษฎร์บํารุงลำลูกกา
31ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารธัญบุรี
32ชุมชนวัดพิชิตปิตยารามธัญบุรี
33ทองพูลอุทิศธัญบุรี
34ธัญญสิทธิศิลป์ธัญบุรี
35วัดขุมแก้วธัญบุรี
36วัดเขียนเขตธัญบุรี
37วัดนาบุญธัญบุรี
38วัดมูลจินดารามธัญบุรี
39วัดสระบัวธัญบุรี
40วัดแสงสรรค์ธัญบุรี
41วัดอัยยิการามธัญบุรี
42คลอง 11ศาลาครุ (เทียมอุปถัมภ์)หนองเสือ
43คลองสิบสาม (ผิวศรีราษฏร์บำรุง)หนองเสือ
44ชุมชนบึงบาหนองเสือ
45ชุมชนประชานิกรอํานวยเวทย์หนองเสือ
46นิกรราษฎร์บํารุงวิทย์หนองเสือ
47นิกรราษฎร์บูรณะหนองเสือ
48ราษฎร์สงเคราะห์วิทยาหนองเสือ
49วัดจตุพิธวราวาสหนองเสือ
50วัดจุฬาจินดารามหนองเสือ
51วัดเจริญบุญหนองเสือ
52วัดธรรมราษฏร์เจริญผลหนองเสือ
53วัดนพรัตนารามหนองเสือ
54วัดปทุมนายกหนองเสือ
55วัดโปรยฝนหนองเสือ
56วัดพวงแก้วหนองเสือ
57วัดราษฎรบํารุงหนองเสือ
58วัดศรีคัคณางค์หนองเสือ
59วัดศรีสโมสรหนองเสือ
60วัดสอนดีศรีเจริญหนองเสือ
61วัดสุขบุญฑริการามหนองเสือ
62วัดแสงมณีหนองเสือ
63ศาลาลอยหนองเสือ
64แสนจําหน่ายวิทยาหนองเสือ
65แสนชื่นปานนุกูลหนองเสือ
66หิรัญพงษ์อนุสรณ์หนองเสือ
67อยู่ประชานุเคราะห์หนองเสือ
ติดต่อเรา