บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.ปทุมธานี เขต 2
นางรัชฎาพร ไชยรส
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นายสัณฑวัฒน์ รับพร
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาววิจิตรา ลาตีฟี
ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นายสุภาพชาย ปักครึก
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ตำแหน่ง-
ติดต่อเรา