อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

การดำเนินการได้มาซึ่ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

b ao

1. หนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ. 0206.6/ว.33 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 (เอกสาร ว33)
2. หนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ. 0206.6/902 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 (เอกสาร 902)
3. ประกาศ เรื่อง การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา  (ประกาศผู้ทรงคุณวุฒิ)
4. แบบเสนอชื่อ-ประวัติ ผู้ได้รับการเสนอขื่อเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (แบบเสนอชื่อ-ประวัติผู้ทรงคุณวุฒิ)
5. ประกาศ เรื่อง การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้บริหารสถานศึกษา (ประกาศอนุกรรมการผู้บริหาร)
6. ประกาศ เรื่อง การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการครู  (ประกาศอนุกรรมการครู)
7. แบบเสนอชื่อ-ประวัติ ผู้ได้รับการเสนอขื่อเป็นอนุกรรมการผู้บริหารสถานศึกษา. ครู (ประวัติผู้แทนครู,ผบ,บค)

>>>ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุติใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา (22/12/65)<<<

>>>ประกาศคัดเลือกและประกาศรายชื่อผุ้ได้รับการเสนอชื่อเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา (23/12/65)<<<

>>>ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการครูใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา (23/12/65)<<<

>>>ประกาศรายชื่อุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้บริหารสถานศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา (23/12/65)<<<

>>>ประกาศรายชื่อุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการบุคลากรทางการศึกษาอื่นใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา (23/12/65)<<<

>>>การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการครู ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา (เพิ่มเติม) (24-12-65)<<<

>>>ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้บริหารสถานศึกษา (26-12-65)<<<

>>>ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการ 38 ค (26-12-65)<<<

>>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการครูในเขตพื้นที่การศึกษา (27-12-65)<<<

>>>ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการครูในค.ศเขตพื้นที่การศึกษา (27-12-65)<<<