ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 เรื่อง แก้ไขประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 เรื่อง แก้ไขประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

ติดต่อเรา