ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง กลุ่มบริหารงานบุคคล

ko05

1. แบบสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว    >>  ครูธุรการโรงเรียน

2. แบบสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว    >>  พนักงานราชการ

3. แบบสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว    >>  บุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

4. แบบสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว    >>  ครูขั้นวิกฤต

5. แบบสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว    >>  พี่เลี้ยงเด็กพิการ

6. แบบสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว    >>  นักการภารโรง

7. แบบสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว    >>  ครูผู้สอน (งบ อบจ.)

8. แบบประเมินพนักงานราชงาน

9. แบบประมาณลูกจ้างชั่วคราว

10. หนังสือขอลาออกจากลูกจ้างชั่วคราว >> ลูกจ้างชั่วคราว

11. ใบลา ลูกจ้างชั่วคราว >> ลูกจ้างชั่วคราว

12. ขอลาออกจากลูกจ้างชั่วคราว >> ลูกจ้างชั่วคราว

vitaya2

  – สรุป คุณสมบัติ แนวทางและเอกสาร                                                    

  การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน                                                         

  แบบบันทึกการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู      

  แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ( วฐ. 1 )                               

แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ( วฐ. 2 )                                 

  – แบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน 5 ปีการศึกษา ( วฐ. 3 )                

  – วิทยฐานะแนวใหม่ ว 21                                                                        

 –   Log Book                                                                                                            

ko06

     

งานทะเบียนประวัติ

  1. คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่                                    

 2. คำร้องขอให้รับร้องเงินเดือน                                                                            

 3. แบบคำขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งและปรับเงินเดือนกรณี ที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นสูงขึ้น                 

 4. แบบรายงานแปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายการในสมุดประวัติ                 

 5. คำขอเพิ่มวุฒิในทะเบียนประวัติ กพ. 7 และ ก.ค.ศ 16                                                

 6. แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว                                           

 7. แบบใบลา เพื่อดูแลบุตรและภรรยาหลังคลอด 

8. ใบตอบรับประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ko01

 

   – แบบคำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ                                                            

     – แบบฟอร์ม ขออนุมัติไปราชการ นอกจังหวัด                                           

    – แบบฟอร์ม ขออนุมัติไปราชการ นอกจังหวัด (หมู่คณะ )                            

     – แบบคำขอการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

            

ko02

   

   –คำรับรองของผู้บังคับบัญชา กรณีข้าราชการครูขอลาออกจากราชการ     

ko04

 

 –หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครู สังกัด สพฐ. 

                                                                                            

ko03

                       ………….. กำลังปรับปรุง……………

ติดต่อเรา