การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ครั้งที่ 6/2567

วันที่ 21 มิถุนายน 2567 สพป.ปทุมธานี เขต 2 นำโดย นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ดำเนินการในฐานะเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จัดประชุมเพื่อหารือข้อราชการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ครั้งที่ 6/2567 โดยใช้ระบบ e-meeting  ในการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติให้ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด โดยมีนายบูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุม

ติดต่อเรา