พิมพ์
หมวด: หน้าหลัก
ฮิต: 844

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

O27 หลักเกณฑ์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม