838F8D0F DE62 440E 8743 1ACFB34999BB

รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

ตำแหน่งที่ใช้รับสมัครคัดเลือก กลุ่มบริหารงานบุคคล

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ

รายละเอียด >>>>> anigif

องค์ประกอบ >>>>> anigif

แบบคำขอ >>>>> anigif