838F8D0F DE62 440E 8743 1ACFB34999BB

ขอบข่าย/ภารกิจงาน

1. งานธุรการ

2. กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง

    2.1 งานวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังคน

2.1.1 จัดทำข้อมูลทั้งระบบ ในการวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่งตามนโยบาล

2.1.2 ดำเนินการตามมาตรการปรับขนาดกำลังภาครัฐ การเกษียณอายุราชการ/ เกษียณก่อนกำหนด/ระหว่างปี

2.1.3 จัดระบบฐานข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการ ลูกจ้างประจำ  พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว

2.1.4 การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น

2.1.5 ดำเนินการเกลี่ย/จัดสรรอัตรากำลังข้าราชการ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว

2.1.6 ดำเนินการตัดโอน/ปรับปรุงกำหนดตำแหน่งข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค. (2)

    2.2 งานกำหนดตำแหน่งและวิทยฐานะ

2.2.1 ดำเนินการให้ข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษามีการเลื่อนวิทยฐานะชำนายการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ

2.2.2 นำเสนอ อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษาและ ก.ค.ศ พิจารณาอนุมัติ


3. กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

    3.1 งานสรรหาและบรรจุ

3.1.1 การสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก การคัดเลือก
          3.1.2 การบรรจุเข้ารับราชการใหม่

3.1.3 ดำเนินการสอบคัดเลือกสัญญาจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว อบจ. ครูอัตราจ้าง นักการภารโรง

    3.2 งานแต่งตั้ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

3.2.1 การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
          3.2.2 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
          3.2.3 การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
          3.2.4 การบรรจุกลับเข้ารับราชการ
          3.2.5 การรักษาราชการแทน

3.3.6 การจ้างครูชาวต่างประเทศ

   3.3 งานออกจากราชการ
          3.3.2 การลาออกจากราชการของข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว
4. กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
        4.1 งานทะเบียนประวัติ
        4.2 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
        4.3 การขออนุญาตลาอุปสมบท, ลาไปประกอบพีฮัจย์, ยกเว้นการเกณฑ์ทหาร

         4.4 การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรลูกจ้างประจำ

        4.5 การขอหนังสือรับรอง

        4.6 ระบบอิเล็กทรอนิกส์  ( CMSS )

        4.7 ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( P-OBER )

        4.8 ดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาความดี ความชอบ เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนค่าจ้างประจำ
        4.9 ดำเนินการเกี่ยวกับการให้ข้าราชการได้รับค่าตอบแทนรายเดือน

        4.10 ดำเนินการจัดทำทะเบียนคุมบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือนข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา

5. งานวินัยและนิติกร

        5.1 งานวินัย

        5.2 การอุทธรณ์และร้องทุกข์

        5.3 งานดำเนินคดีของรัฐ

6. กลุ่มงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

        6.1 การอนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ, อนุญาตให้ข้าราชการไปราชการ

        6.2 การฝึกอบรมพัฒนาข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ

        6.3 การลาศึกษาต่อ

        6.4 การคัดเลือกลูกจ้างและเลือกสรร ข้าราชการดีเด่นทุกโครงการ

        6.5 จำทำโครงการ แผนงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล

503THE LINE 1377788423