838F8D0F DE62 440E 8743 1ACFB34999BB

ขอบข่าย/ภารกิจงาน

1. งานธุรการ

2. กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง

    2.1 งานวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังคน

2.1.1 จัดทำข้อมูลทั้งระบบ ในการวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่งตามนโยบาล

2.1.2 ดำเนินการตามมาตรการปรับขนาดกำลังภาครัฐ การเกษียณอายุราชการ/ เกษียณก่อนกำหนด/ระหว่างปี

2.1.3 จัดระบบฐานข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการ ลูกจ้างประจำ  พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว

2.1.4 การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น

2.1.5 ดำเนินการเกลี่ย/จัดสรรอัตรากำลังข้าราชการ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว

2.1.6 ดำเนินการตัดโอน/ปรับปรุงกำหนดตำแหน่งข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค. (2)

    2.2 งานกำหนดตำแหน่งและวิทยฐานะ

2.2.1 ดำเนินการให้ข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษามีการเลื่อนวิทยฐานะชำนายการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ

2.2.2 นำเสนอ อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษาและ ก.ค.ศ พิจารณาอนุมัติ