838F8D0F DE62 440E 8743 1ACFB34999BB

วิสัยทัศน์

แนวคิด
    บริการด้วยความจริงใจ ยึดหลักธรรมาภิบาล ยกระดับคุณภาพการศึกษา

วัตถุประสงค์
    1. เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สนองตอบความต้องการของหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา

    2. เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพโดยยึดมั่นในระเบียบวินัย จรรยาบรรณอย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพและความก้าวหน้าในจรรยาบรรณวิชาชีพ

503THE LINE 1377788423