838F8D0F DE62 440E 8743 1ACFB34999BB

 ปกคมอการปฏบตงาน เตรยมความพรอมและพฒนาครฯ  
Download
 ปกคมอการปฏบตงาน รกการในตำแหนง   Download
 ปกคมอการปฏบตงาน การลาออกจากราชการ
Download
ปกคมอการปฏบตงาน 38 ค.2 Download
ปกคมอการปฏบตงาน การยายขาราชการคร Download
ปกคมอการปฏบตงาน Donwload
ปกคมอการปฏบตงาน การขอหนงสอรบรองเงนเดอน Download
ปกคมอการปฏบตงาน การขอมบตรประจำตวเจาหนาทของรฐ Download
 การขอเครองราช   Download
1 งานยาย
2 งานประเมน
3 งานเลอนเงนเดอน
4 งานทะเบยนประวต
5 งานเครองราชอสรยาภรณ
6 งานลาออกจากราชการ
7 งานขอทำบตร
8 งานขอหนงสอรบรอง

ช่องทางร้องเรียน

 


เบอร์โทร    02-5324828 ต่อ 114 119

จดหมาย    เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

                  99 ม.16 ถ.วิภาวดีรังสิต ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

แจ้งข้อมูลผ่านเว็บไซด์   >>>   แจ้งร้องเรียน   

หมายเหตุ  

             ร้องเรียนได้เฉพาะะเรื่องเขตสุจริต ในเรื่องการปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ไม่ใช่ในสถานศึกษา การร้องเรียนอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดทางวินัยได้

 

 

แผนผังการปฎิบัติงาน เรื่องร้องเรียน

แผนผงรองเรยน

 

รุปผล  รายงานการร้องเรียนประจำปี   

 

ปี พ.ศ. 2559

- เรื่องร้องเรียนทั่วไป                         --      ยังไม่พบว่ามีการร้องเรียน                     --

 - เรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง         --      ยังไม่พบว่ามีการร้องเรียน                      --

 

 

ปี พ.ศ. 2560

 - เรื่องร้องเรียนทั่วไป                         --      ยังไม่พบว่ามีการร้องเรียน                     --

 - เรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง         --      ยังไม่พบว่ามีการร้องเรียน                      --

 

เอกสารแนบรายงาน

 

  - ปี พ.ศ. 2559

  - ปี พ.ศ. 2560