พิมพ์
หมวด: เผยแพร่ผลงาน
ฮิต: 235

รปชดขาว

ชื่อเรื่อง                    การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ WPS เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนแสดงความคิดเห็นด้วยกระบวนการคิดวิพากษ์เชิงสร้างสรรค์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

                              

ผู้ประเมินโครงการ          นางวิระวรรณ สุภานันท์

 

สถานศึกษา                     โรงเรียนวัดคลองชัน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

 

ปีการศึกษา                    2563

 

 

 

ptt2 3