พิมพ์
หมวด: เผยแพร่ผลงาน
ฮิต: 194

รปชดขาว

ชื่อเรื่อง                    การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

                              

ผู้ประเมินโครงการ          นางวิระวรรณ สุภานันท์

 

สถานศึกษา                     โรงเรียนวัดคลองชัน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

 

ปีการศึกษา                    2562

 

 

ptt2 3