title menu 1

6 2 66 2

     วันที่6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ ลายมือสวย และการเตรียมความพร้อมประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบ Google Meet