title menu 1

4 2 66 1

     วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 มอบหมายให้ นางลภาภัทร พลสิทธิ์ รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษาระดับขาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา2565 ระดับสนามสอบ ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2 โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ หัวหน้าสนามสอบ ตัวแทนศูนย์สอบ กรรมการกลาง และครูคุมสอบชั้น ม.3