title menu 1

3 2 66 1

     วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกัน ดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2 ซึ่งกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากร ได้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนจำนวน 67 คน ให้มีความรู้ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา และเป็นการสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายโรงเรียน โดยการให้คำแนะนำ ปรึกษา และดูแลช่วยเหลือเกี่ยวกับการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน  และได้รับเกียรติจาก พญ.จิตตินันท์ ชิ้นปิ่นเกลียวกุมารแพทย์สาขาพัฒนาการและพฤติกรรม โรงพยาบาลตากสิน และคุณขวัญข้าว เตชวีรพงศ์ นักจิตวิทยาคลินิก โรงพยาบาลตากสิน เป็นวิทยากรให้ความรู้