title menu 1

30 1 66 2

     วันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานการประชุมบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อปรึกษาหารือเรื่องการจัดทำมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC ในการมอบหมายภารกิจการตอบมาตรฐานในด้านต่างๆ