title menu 1

23 1 66 2

     วันที่ 23 มกราคม 2566 นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และแนวทางการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566