title menu 1

18 1 66 2

     วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานการประชุมบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อชี้แจงข้อราชการสำคัญ