title menu 1

4 1 66 2

      วันที่4 มกราคม 2566 เวลา10.00 น. นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วย นางลภาภัทร พลสิทธิ์ รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับ ดร.วรัท พฤกษาทวีกุล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ในการตรวจราชการและติดตามประเมินผลนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2