title menu 1

2 12 65 2

     วันที่ 2 ธันวาคม2565 เวลา 13.00 น.นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารในสพป.ปทุมธานี เขต 2 และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 6/2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนคลองสิบสาม “ผิวสีราษฎร์บำรุง”ทั้งนี้ ก่อนการประชุมได้มีพิธีมอบทุนการศึกษาโดยแพทย์หญิงกุหลาบ จิตต์มิตรภาพและคณะ  ทุนจากโครงการทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนความประพฤติดีแต่ขาดแคลน และมอบเกียรติบัตรกิจกรรมประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 และเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปี 2565 ในระดับ AA จำนวน 17 โรงเรียน