title menu 1

2 12 65 1

     วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วย นายเทอดเกียรติ ยามโสภา รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 นางลภาภัทร พลสิทธิ์ รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กหญิงกวิณธิดา มั่นศิริ นักเรียนชั้นม. 2 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม อ.ธัญบุรี ที่มีฐานะยากจน โดยนำเครื่องอุปโภค บริโภค ไปมอบให้กับครอบครัวของนักเรียน ทั้งนี้ได้มอบทุนการศึกษาจากกิจกรรมกล่องบุญกองทุนเพื่อน้อง โครงการองค์กรคุณธรรมต้นแบบ สพป.ปทุมธานี เขต 2 จำนวน 2 ทุน ให้กับนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม