title menu 1

1 12 65 1

     วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดงาน “กีฬา-กรีฑา กลุ่มบูรพาพัฒน์ ประจำปีการศึกษา 2565” ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดชัยมังคลาราม ที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคมและจิตใจของนักเรียนในกลุ่มบูรพาพัฒน์ ประกอบด้วยโรงเรียนวัดชัยมังคลาราม โรงเรียนวัดโสภณาราม โรงเรียนวัดนิเทศน์ โรงเรียนวัดพืชอุดม โรงเรียนร่วมจิตประสาท โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์ โรงเรียนวัดมงคลรัตน์ และโรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี ให้เข้มแข็ง สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และส่งเสริมให้มีน้ำใจนักกีฬา