title menu 1

30 11 65 2

     วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ของสพท. และคณะกรรมการพิจารราจัดตั้งงบประมาณ ฯ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อร่วมกันพิจารณาจัดตั้งงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของโรงเรียนในสังกัด และรายการค่าครุภัณฑ์ของสพป.ปทุมธานี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567