title menu 1

25 11 65 3

     วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นางลภาภัทร์ พลสิทธิ์ รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วยนายอรรถพงศ์ สุขสมนิตย์ ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นายปิยราช สืบเชื้อวงค์ ผอ.โรงเรียนชุมชนบึงบา นางสาวพชรภรณ์ เชียงสิน และนายเศรษฐพล บัวงาม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประเมินความพร้อมเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ได้ดำเนินการประเมินความพร้อมฯ กลุ่มเครือข่ายนววัฒนา อ.หนองเสือ ได้แก่ โรงเรียนศาลาลอย โรงเรียนชุมชนบึงบา และโรงเรียนวัดแสงมณี