title menu 1

24 11 65 2

     วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายเทอดเกียรติ  ยามโสภา รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่  2/2565 ลงพื้นที่โรงเรียนร่วมจิตประสาท และโรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์ อำเภอลำลูกกา เพื่อประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 ในงานทั้ง 4 ด้าน คือด้านบริหารวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารงบประมาณ และด้านบริหารทั่วไป