title menu 1

22 11 65 3

วันอังคารที่ 22  พฤศจิกายน 2565 นางลภาภัทร์  พลสิทธิ์ รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วยนายอรรถพงศ์  สุขสมนิตย์ ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นายปิยราช  สืบเชื้อวงศ์ ผอ.โรงเรียนชุมชนบึงบา นางสาวพชรภรณ์ เชียงสิน ศึกษานิเทศก์ และนายเทวฤทธิ์ ขันโมลี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประเมินความพร้อมเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ได้ดำเนินการประเมินความพร้อมฯ กลุ่มเครือข่ายนววัฒนา อ.หนองเสือ ได้แก่ โรงเรียนราษฏร์สงเคราะห์วิทยา โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ และโรงเรียนวัดโปรยฝน