title menu 1

22 11 65 4

    วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายเทอดเกียรติ  ยามโสภา รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่  2/2565 ลงพื้นที่กลุ่มเครือข่ายบูรพาพัฒน์(2) โรงเรียนวัดพืชอุดม โรงเรียนวัดนิเทศและโรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี อำเภอลำลูกกา เพื่อประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 ในงานทั้ง 4 ด้าน คือด้านบริหารวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารงบประมาณ และด้านบริหารทั่วไป