title menu 1

22 11 65 2

     วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 ลงพื้นที่โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายไตรรัตน์สัมพันธ์ เพื่อประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนทั้ง 4 ด้าน คือด้านบริหารวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารงบประมาณ และด้านบริหารทั่วไป ได้แก่โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง ทั้งนี้ในช่วงเข้าคณะกรรมการประเมินความพร้อมฯ ได้เข้าประเมินความพร้อมโรงเรียนวัดกลางคลองสี่