title menu 1

21 11 65 3

     วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นายเทอดเกียรติ  ยามโสภา รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่  2/2565 ลงพื้นที่กลุ่มเครือข่ายบูรพาพัฒน์(1) โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม โรงเรียนวัดมงคลรัตน์ และโรงเรียนวัดโสภณาราม อำเภอลำลูกกา เพื่อประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 ในงานทั้ง 4 ด้าน คือด้านบริหารวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารงบประมาณ และด้านบริหารทั่วไป