title menu 1

21 11 65 2

     วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นายคำโพธิ์  บุญสิงห์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 ลงพื้นที่โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม โรงเรียนวัดลาดสนุ่น และโรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ ในกลุ่มเครือข่ายไตรรัตน์สัมพันธ์ เพื่อประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนทั้ง 4 ด้าน คือด้านบริหารวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารงบประมาณ และด้านบริหารทั่วไป