title menu 1

21 11 65 1

    วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 สพป.ปทุมธานี เขต 2 นำโดยนายคำโพธิ์  บุญสิงห์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสพป.ปทุมธานี เขต 2 โดยมีผู้เข้าสอบ จำนวน 7 คน ดำเนินการสอบข้อเขียน ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2และสอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.ปทุมธานี เขต 2 การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย