title menu 1

18 11 65 3

     วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นางลภาภัทร พลสิทธิ์ รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่  2/2565 ดำเนินการประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 ในงานทั้ง 4 ด้าน คือด้านบริหารวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารงบประมาณ และด้านบริหารทั่วไป ณ โรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์ โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส โรงเรียนวัดนพรัตนาราม และโรงเรียนคลอง 11 ศาลาครุ อำเภอหนองเสือ