title menu 1

18 11 65 1

     วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายคำโพธิ์  บุญสิงห์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่  2/2565 ลงพื้นที่โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนวัดอัยยิการาม โรงเรียนวัดนาบุญ และโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ในกลุ่มเครือข่ายนครธัญญะ เพื่อประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนทั้ง 4 ด้าน คือด้านบริหารวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารงบประมาณ และด้านบริหารทั่วไป