title menu 1

15 11 65 2

     วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นางลภาภัทร พลสิทธิ์ รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 ดำเนินการประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 ในงานทั้ง 4 ด้าน คือด้านบริหารวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารงบประมาณ และด้านบริหารทั่วไป โรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญ โรงเรียนวัดสุขบุญทริการาม และโรงเรียนวัดศรีคัคณางค์ อำเภอหนองเสือ