title menu 1

22 9 65

     ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 นำบุคลากรในสพป.ปทุมธานี เขต 2 และผู้บริหารสถานศึกษา เข้าศึกษาดูงานสพป.ระยอง เขต 2 โรงเรียนวัดสารนาถธรรมาราม สังกัดสพป.ระยอง เขต 2 และโรงเรียนวัดเกาะ สังกัดสพป.ระยอง เขต 1 ระหว่างวันที่ 21 -22 กันยายน 2565 ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 (เขตสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต