title menu 1

16 9 65 1

      วันที่ 16 กันยายน 2565 ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนวัดลาดสนุ่น ซึ่งโรงเรียนวัดลาดสนุ่น เข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทระดับก่อนประถมศึกษา