title menu 1

9 9 65 1

     วันที่9 กันยายน 2565 ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 มอบหมายให้นายวัฒนา บุญจนะ ผอ.โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ นายวัลลภ ชาวหวายสอ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และนายกฤษฎา เชื่อมชิต นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ณ โรงเรียนราษฎรบำรุง และโรงเรียนศาลาลอย