title menu 1

31 8 65 2

      วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 มอบหมายให้ น.ส.สายใจ พุ่มถาวร รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการการป้องกันและลดปัญหาการตกหล่นและออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน “พาน้องกลับมาเรียน” ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดเขียนเขต ซึ่งกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดขึ้นเพื่อให้โรงเรียนในสังกัดมีการบริหารจัดการประชากรวัยเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ มีฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนในพื้นที่บริการ และได้รับโอกาสการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเสมอภาค ลดปัญหาการตกหล่นและออกกลางคัน