title menu 1

31 8 65 1

      วันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น. ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 มอบหมายให้ นายเทอดเกียรติ ยามโสภา รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 น.ส.ปัญจศีล ภูสงัด รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน และศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 30/2565 เพื่อรับทราบนโยบายสำคัญจาก สพฐ.