title menu 1

29 8 8 65 1

     วันที่ 29 สิงหาคม 2565 ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วย นายจตุรงค์ สโรบล ผอ.โรงเรียนวัดลาดสนุ่น ดร.ไอลดา คล้ายสำริด ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมสัมมนาขับเคลื่อนพลิกโฉมการศึกษากลุ่มพื้นที่การศึกษา เขตตรวจราชการที่ 2 ณ หอประชุมสมเด็จพระพุฒาจารย์(สนิท ชวนปัญโญ) สพป.ลพบุรี เขต 2 อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานของสพท.ต่างๆ ในเขตพื้นตรวจราชการที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. บรรยายพิเศษ “การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21” ในโอกาสนี้ สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นตัวแทน สพท.จังหวัดปทุมธานี นำเสนอ Best Practice โดย ดร.ไอลดา คล้ายสำริด ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา